Zobrazit hlavní menu

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

· Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

· Přihlášku lze podat:

       o   datovou schránkou ( jya7cu)

       o   emailem s elektronickým podpisem, poštou, (zsbernartice@seznam.cz)

       o   osobním podáním ve škole

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v rozmezí stanoveném školským zákonem od 2. 5. 2020 do 11. 5. 2020

Zákonný zástupce podává:

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2) Rodný list - stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem

3) Doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení - vzor čestného prohlášení viz níže)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

V Bernarticích nad Odrou 9.4.2020                Mgr. Jana Kociánová
Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
Kriteria 2020-2021 dokument MS Word24.55 kB
Vydáno: 15. 06. 2020 | Autor: Škola Škola